Všeobecné obchodní podmínky

Mgr. Lenka Žáčková - internetový obchod www.safran-bio.cz
Sídlo firmy: Horní Lhota 152, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
IČ: 03001806
DIČ: CZ8352184115
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku,
Ev. č. ŽL: MMZL 083893/2014 ze 14. května 2014
Telefon: +420 728 648 548
Email: nakup-safran(at)post.cz
Seznam provozoven: Provozovatelka e-shopu nemá žádné provozovny
Provozní doba e-shopu: Objednávky učiněné prostřednictvím internetové aplikace NON-STOP, telefonicky PO - PÁ: 9.00 - 16.00 h
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.
 
I. Úvodní ustanovení
II. Spotřebitelská ustanovení

2.1

Veškerá ustanovení čl. II těchto obchodních podmínek se vztahují na kupní smlouvy uzavřené tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) a aplikují se pouze na případy, kdy kupující je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, tj. je-li osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá předmětnou kupní smlouvu s prodávajícím, jakožto podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající neúčtuje žádné zvýšené poplatky za prostředky komunikace na dálku, zejména u telefonní linky či internetového připojení prodávajícího. Veškeré tyto prostředky komunikace na dálku jsou zpoplatněny základní sazbou dle příslušného tarifu operátora, jehož služby kupující čerpá. Toto ujednání se nevztahuje na podmínky smluvní přepravy.

2.3

Prodávající nepožaduje na kupujícím platbu žádné zálohy či obdobné platby. Platba kupujícího převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu pro tyto účely není zálohou, ale platbou kupní ceny.

2.4

Prodávající neuzavírá kupní smlouvy s opakovaným plněním ani na dobu neurčitou.

2.5

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, která v daném případě běží ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že by předmětem kupní smlouvy byl prodej zboží po částech, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

K odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář » umístěný na internetových stránkách prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení v písemné formě prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen v textové podobě potvrdit kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto odstoupení.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, předat prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel.

Náklady na odeslání zboží prodávajícímu nese v takovém případě kupující, to platí i tehdy, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě takové smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ochrana obchodního balení

Obchodní balení šafránu - koření je na spoji obalu opatřeno holografickou plombou o velikosti 10 mm s proměnným polem, které nese nápis "SECURITY protection" a jako podklad ve spodní holo vrstvě je rastr ze slova "Original". Kruhová plomba má tři holografické vrstvy. Třetí vrstva je pětimístné sériové číslo. Tato plomba slouží jako ochrana proti otevření, přičemž podkladová vrstva vykazuje zvýšenou citlivost na pokusy o neoprávněné odlepení a reaguje na něj specifickým poškozením nosné kovové vrstvy - odhalením rastru 3x3 mm. Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li předmětem dodávky koření v uzavřeném sáčku či skleněné nádobě, pakliže kupující sáček či nádobu otevřel (došlo k porušení bezpečnostní plomby) a zejména z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.

2.6

Prodávající neprovozuje žádný systém pro mimosoudní urovnávání stížností kupujících, kupující má právo se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

2.7

Podá-li kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení, současně je v takovém případě prodávající povinen zaslat kupujícímu elektronicky tyto obchodní podmínky v textové podobě.

2.8

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

III. Dodací a platební podmínky
IV. Nepřevzetí zboží kupujícím
V. Práva z vadného plnění
VI. Skladovací podmínky
VII. Ukládání cookies
VIII. Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky byly aktualizovány dne 01. 03. 2019