Vážení zákazníci

na základě vládního doporučení jsou kvůli situaci s šířením COVID-19, omezené platby v hotovosti (na dobírku). Proto jsme od 16. března pozastavili možnosti dobírky / platby v hotovosti při převzetí zboží. V této chvíli si tuto variantu platby nemohou zákazníci při objednání zboží zvolit u žádného z našich obchodů, a je povolena pouze bezhotovostní platba předem. K tomuto kroku jsme přistoupili z hygienického hlediska a k zajištění bezpečnosti všech zákazníků a našich partnerů a došlo tak k eliminaci potenciálně rizikových hotovostních plateb, s cílem snížit riziko přenosu nákazy při kontaktu mezi řidiči a příjemci. Náš přepravce Česká pošta s. p. funguje normálně, omezení se týká pouze platby v hotovosti (na dobírku). V případě požadavku na osobní vyzvednutí / převzetí zboží ve Zlíně, je toto zrušeno do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.safran-bio.cz je Mgr. Lenka Žáčková (jako dodavatel zboží a poradenských služeb), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k jejich obsahu i v zastoupení níže uvedených subjektů (dále pouze "poskytovatel").

Autor, popř. držitel autorského práva, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo, je oprávněn domáhat se zejména (1) určení (svého) autorství; (2) zákazu ohrožení nebo zásahu do svého práva; (3) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití díla; (4) odstranění následků zásahu do práva, a to včetně požadavku na fyzickou likvidaci neoprávněných rozmnoženin díla; (5) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, a to i v penězích; a (6) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora. Autor je dále oprávněn požadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem. (citace zák. č.121/2000 Sb.)

Obsah, design a struktura webových stránek, je jako celek chráněn autorskoprávními předpisy. Jakékoli jejich napodobování, kopírování a dále jakékoli rozmnožování materiálů na nich umístěných pro jiné než soukromé účely je zakázáno a může být občanskoprávně a trestněprávně postižitelné (přečin Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi ve smyslu § 152 odst. 1 trestního zákona).

Prohlížet a stahovat materiály z www stránek poskytovatele je možné jen za podmínky, že tyto materiály budou užívány výhradně pro osobní nekomerční použití a při respektování všech relevantních právních předpisů. Veškeré materiály uveřejňované na tomto webovém serveru jsou výhradně informativního charakteru a poskytovatel neručí za obsah informací uveřejněných na svých stránkách, zejména neodpovídá za jejich úplnost a aktuálnost. Návštěvník je povinen ctít autorská práva poskytovatele k těmto stránkám a při používání těchto stránek nesmí neoprávněně zasahovat do struktury stránek a měnit jejich zdrojový kód. Dále nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Poskytovatel opravňuje ostatní webové servery k vytváření odkazů na kteroukoliv stránku www.safran-bio.cz. Nesmí však při vytvoření takového odkazu docházet k šíření nepravdivých a nesprávných informací o aktivitách a službách poskytovatele. Uvedené webové stránky třetích osob odkazující na www stránky poskytovatele nesmí mít obsah, který by mohl být vykládán jako neetický, urážlivý, v rozporu s dobrými mravy nebo kontroverzní.

Práva a povinnosti poskytovatele a návštěvníků při používání těchto stránek se řídí pravidly, která se vztahují na všechny osoby, které navštíví stránky www.safran-bio.cz Návštěvník vyjádří souhlas s těmito pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek poskytovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek poskytovatele.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.safran-bio.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. Informace a obrazové materiály použité v této internetové prezentaci podléhají autorským právům.